DCLR Court Cases, Jagdishpur

Sl.No.

Party Name

Case No

View PDF

1

Rajnath Yadav Vs Dhangi Yadav

50/2011-12

2

Mothijharo Kuar Vs Lalan yadav

11/2012-13

3

Bhudhram Sharma Vs Sidharth Sharma

48/2012-13

4

Lalan Chaudhari Vs Niphikhar Chaudhari

105/2012-13

5

Md. Moejudin kha Vs Hannan Jha

40/2013-14

6

Shankar singh Vs Ramsajjan Singh

39/2013-14

7

Balram tiwari Vs Ramadhar Yadav

56/2013-14

8

Bihari Singh Vs Birendra Singh

33/2013-14

9

Jaibun Nisha Vs Akbar khan

58/2013-14

10

Raghuvansh tiwari Vs kameshwar tiwari

67/2013-14

11

Shambhu nath singh Vs Gaya nath singh

68/2013-14